District 11

Agrostemma githago

Agrostemma githago

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190623

Agrostemma githago

Agrostemma githago

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190623

Agrostemma githago

Agrostemma githago

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190623

Ajuga reptans

Ajuga reptans

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Ajuga reptans

Ajuga reptans

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Alliaria petiolata

Alliaria petiolata

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Alliaria petiolata

Alliaria petiolata

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Allium ursinum

Allium ursinum

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Allium ursinum

Allium ursinum

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190216

Alopecurus pratensis

Alopecurus pratensis

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507

Anemone nemorosa

Anemone nemorosa

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20170321

Anemone nemorosa

Anemone nemorosa

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20180408

Anemone nemorosa

Anemone nemorosa

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20180408

Arum maculatum

Arum maculatum

CH - Zurich - Zurich-Seebach - 20190507