Leucadendron

Leucadendron xanthoconus

Leucadendron xanthoconus

South Africa - Kogelberg NR - Palmiet River Walk - 20170905

Leucadendron xanthoconus

Leucadendron xanthoconus

South Africa - Kogelberg NR - Palmiet River Walk - 20170905

Leucadendron xanthoconus

Leucadendron xanthoconus

South Africa - Kleinmond - 20170908

Leucadendron xanthoconus

Leucadendron xanthoconus

South Africa - Kleinmond - 20170908