Coccoloba

Coccoloba uvifera

Coccoloba uvifera

Tenerife - Santa Cruz - Palmetum - 20170531