Gossypium

Gossypium arboreum

Gossypium arboreum

Tenerife - Santa Cruz - Palmetum - 20170531