Malpighia

Malpighia emarginata

Malpighia emarginata

Tenerife - Santa Cruz - Palmetum - 20170531