Cordia

Cordia sebestena

Cordia sebestena

Tenerife - Santa Cruz - Palmetum - 20170531